PALOHEINÄMARATONIEN REITTIKUVAUS

 

A. YLEISTÄ

 

Reittejä on ollut kaksi: Kuninkaantammentien eli pohjoinen reitti ja Kehä I:n eli eteläinen reitti, joista edellistä ei enää käytetä.

Reitit ovat edestakaisia.

Reitit on mitattu virallisesti, ja ne ovat pituudeltaan 2 637,2 m, edestakaisena 5 274,4 m.

Kuninkaantammentien reitti on lähes tasainen 1 km:iin asti. Sen jälkeen reitillä on lyhyehköjä loivanpuoleisia nousuja laskuineen mutta edelleen myös tasaisia osuuksia.

Kehä I:n reitti on lähes tasainen 2 km:iin asti (kumpuja, "huomaamattomia" nousuja ja laskuja). Sen jälkeen tulee lyhyt loiva mäki, sitten pidempi ja jyrkempi mäki, jonka jälkeen on tasaista ja sitten taas vuorotellen loivaa nousua ja tasaista/laskevaa kääntöpaikalle asti.

Reitit on mitattu niin, että juoksija saa tiellä pysyessään saa valita lyhimmän juoksulinjan, esimerkiksi kaarteessa sisäkaarteen.

Reitit juostaan varttimaratonilla kaksi, puolimaratonilla neljä ja maratonilla kahdeksan kertaa.

Jokainen kierros aloitetaan samasta lähtöpaikasta, joka on myös maalipaikka.

Reittejä reunustavat puiset lyhtypylväät.

Reiteillä ei ole katukilpiä, mutta niillä on useita metallitolppia ruskeine tai sinisine tienviittoineen, joissa teksti on valkoisin, ruskeissa joskus myös vihrein, kirjaimin.

Matkat pisteestä toiseen (kääntyminen, risteys) on mitattu askelin, mittanauhalla tai (useimmiten) kartalta.

Ilmansuunnat on reittiselostuksessa ilmoitettu väli-ilmansuuntien tarkkuudella ja käyttäen perustana sitä, mihin suuntaan tie juuri kääntymiskohdassaan kääntyy, ts. ottamatta huomioon sitä, mihin suuntaan tie myöhemmin, kääntymiskohdan jälkeen, alkaa kulkea (esim. pohjoinen muuttuu koilliseksi).

 

– –

 

C. KEHÄ I:N REITTI

 

1. Alusta ja sijainti

 

Kehä I:n reitti on enimmäkseen hiekkapohjainen, seuraavin poikkeuksin:

 

1) Asfaltoitu alkuosuus 78 eli 156 m/kierros.

2) Asfaltoitu osuus, kun reitti ylittää kaksikaistaisen liikenteeltä suljetun ajotien 2 km:n päässä lähtöpaikasta ja vastaavasti 600 m:n päässä kääntöpaikasta. Asfalttitietä on tässä 15 m/kierros.

3) Asfaltoitu kevytliikenneväyläosuus viimeiset 180 m ennen kääntöpaikkaa ja vastaavasti 180 m kääntöpaikan jälkeen. Asfalttitietä on tässä yhteensä 360 m/kierros.

Asfalttitietä on Kehä I:n reitillä kaiken kaikkiaan (tien ylitys mukaan lukien) 531 m/kierros. Maratonilla asfalttia on 4,248 m, puolimaratonilla 2,124 m ja varttimaratonilla 1,062 m.

Hiekkaosuudet ovat ulkoilutietä. Hiekka koostuu läpimitaltaan 2–7 -millisistä pikkukivistä ja on siis tasa-aineista "puistotiehiekkaa" vailla peukalonpäätä suurempia kiviä.

Eräässä kohdassa (jäljempänä kohdat 7 ja 25 eli kahdesti kierroksella), kun reitti kääntyy mennessä vasemmalle (etelään) ja takaisin tultaessa oikealle (itään), reitti kulkee 30 m:n päässä Maununnevan pientaloalueen asfaltoidusta Vannetiestä ajoesteineen.

Talvella reitti, aina kunnossapitoaikataulun mukaan, hiekotetaan.

Reitti on lähes tasainen 2 km:iin asti (kumpuja, loivia nousuja ja laskuja). Sen jälkeen tulee lyhyt loiva mäki, sitten pidempi ja jyrkempi mäki, jonka jälkeen on tasaista ja sitten taas vuorotellen loivaa nousua ja tasaista/laskevaa kääntöpaikalle asti.

Reitti sijaitsee suurelta osin välittömästi Helsingin kaupungin Maununnevan kaupunginosan itäpuolella ja metsän keskellä tai pellon laidassa Keskuspuistossa, osin tuulen suojassa ja osin suojassa myös auringolta ja sateelta (puunlatvojen alla).

 

2. Yksityiskohtainen reittiselostus

 

a) Lähtöpaikka

Lähtöpaikka on Pakilantien läntisellä puolella, osoitteessa Pakilantie 120. Tarkka paikka on 2 m Pakilantiehen päättyvän Ylipalontien jatkeena olevan etelänpuoleisen suojatien pohjoisesta päästä eteläänpäin. Lähtöpaikka on samalla kohtaa kuin toisella puolella Pakilantietä olevan punaisen tonttiaidan kulma. Juoksu aloitetaan eteläänpäin. Koska tavoitteena kuitenkin on välttää se, että juoksija viimeiseltä kierrokselta tullessaan joutuisi juoksemaan 78 m:n päähän huoltopaikasta, juoksu aloitetaan niin, että viimeisen kierroksen 78 m juostaan heti alussa eli lähdetään liikkeelle keskuspuistosta tulevan hiekkatien ja Pakilantien yhtymäkohdasta.

b) Lähtöpaikalta kääntöpaikalle

1) Reitti kulkee vasemmalle jäävän bussipysäkin ja oikealla olevan harmaan "pömpelin" ohi etelään 78 m, jolloin reitti kääntyy oikealle (länteen)hiekkatielle.

2) 210 m: Neljän tien risteys, jossa reitti jatkuu suoraan ­ (länteen). Risteyksen oikealla puolella, lähimpänä jäähallia eli risteyksen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme ilman km-merkintää olevaa tienviittaa: tulosuuntaan (koilliseen) osoittava "Paloheinä" ja suoraan eteenpäin (etelään eli ei reitin suuntaan) osoittavat "Pirkkola" ja "Laakso".

 

3) –

 

4) 65 m: Neljän tien risteys, jossa reitti jatkuu suoraan ­ (länteen). Puisessa lyhtypylväässä aivan tien vasemmassa reunassa, risteyksen lounaiskulmassa, on "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Oikeassa reunassa, risteyksen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme tienviittaa: vasemmalle (etelään) osoittava "Pirkkola", oikealle (koilliseen) osoittava "Paloheinä" ja tulosuuntaan (itään) osoittava "Pakila 0,5". Tie alkaa 20 m:n jälkeen kaartaa vasemmalle, ja sen vasemmalla puolella (eteläpuolella) alkaa näkyä 3–4 m syvä oja. Oikealla (pohjoispuolella) on jyrkästi nouseva, lehtipuuvaltaista sekametsää kasvava täyttömäki.

 

5) 250 m: ––I-risteys (T-risteys), johon reitti tulee pystypalkkia kääntyen vasemmalle (länteen), vasemmalle vaakapalkille. Oikealle (koilliseen) vievä tie eli oikea vaakapalkki nousee jyrkästi täyttömäelle.

6) 100 m: Neljän tien risteys, reitti jatkuu suoraan ­ (länteen). Risteävällä tiellä on kummallakin puolella "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti.

HUOM!Tähän asti reitti on sama kuin (vanha) Kuninkaantammentien reitti.

7) 26 m: Vasemmalle (etelään) erkanee tie, reitti kääntyy vasemmalle (etelään), kohti Pirkkolan urheilupuistoa. Maununnevan pientaloalueen asfaltoitu Vannetie, jolle suoraan menevä tie johtaa ja jolla oleva ajoeste on näkyvissä, on 30 m:n päässä reitistä.

 

8) 150 m: Oikealle (länteen) erkanee tie, reitti jatkuu suoraan ­ (etelään).

Kun 7):stä on juostu 225 metriä, vasemmalla puolella on pelto.

9) 265 m: Neljän tien risteys, reitti jatkuu suoraan ­ (lounaaseen). Risteyksen oikealla puolella, sen pohjoiskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme ilman km-merkintää olevaa tienviittaa: menosuuntaan (lounaaseen) osoittava "Pirkkola" ja tulosuuntaan (koilliseen) osoittavat "Paloheinä" ja Pitkäkoski". Heti risteyksen jälkeen  tie kaartaa vasemmalle (kaakkoon) ja kääntyy pian oikealle (länteen).

10) 225 m: Neljän tien risteys, reitti jatkuu suoraan ­ (lounaaseen).

11) 260 m: T-risteys, johon reitti tulee pystypalkkia (pohjoisesta) ja jossa on oikealla vihreä roskapönttö ja sen takana puupenkki. Reitti jatkuu oikealle oikealle vaakapalkille ja ohittaa roskapöntön ja penkin niiden vasemmalta puolelta. Vasemmalla puolen risteystä, sen koilliskulmassa olevassa metallitolpassa on kuusi tienviittaa: tulosuuntaan (pohjoiseen) osoittavat "Paloheinä 1,7" ja "Pitkäkoski 2,7" ja vasemmalle (itään) osoittavat "Paloheinä 1,7" ja "Pitkäkoski 2,7" ja "Haltiapolku" sekä menosuuntaan (etelään) osoittava "Pirkkola". Vasemmalle (itään) vievän tien alussa (vasemmalla vaakapalkilla) on vasemmassa reunassa "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti.

12) 25 m: Tie haarautuu kahdeksi tieksi, jotka molemmat kääntyvät vasemmalle (etelään). Näistä kahdesta tiestä reitti jatkuu vasemmanpuoleista nyt näkyvissä olevan niityn oikeassa eli länsireunassa olevaa tietä. Tien vasemmalla puolella, 2–5 m tiestä, on 2–3 m syvä ja tiestä vähitellen etääntyvä oja, 80 m:n päässä sen etäisyys tiestä on jo 10 m. Myös oikealla puolella on oja, joka on syvyydeltään metrin luokkaa. Tien alussa, sen oikealla puolella on metallitolppa, jossa kaksi tienviittaa: "Pirkkola 1,7" ja "Pirkkola 1,7", joista toinen osoittaa reittitien suuntaan, toinen reittitien metsän suojassa kulkevan rinnakkaistien suuntaan. Rinnakkaistie on lähempänä asutusta. Rinnakkaistien alussa, sen oikeassa reunassa, on "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Rinnakkaistie on paikoitellen nähtävissä puiden välistä 20–30 m:n päässä reittitiestä.

13) 345 m: Neljän tien risteys, jossa on asfaltoitu risteävä tie (ei autoliikennettä, suljettu molemmista päistään). Reitti jatkuu suoraan ­ (etelään).

14) 460 m: Neljän tien risteys, jossa risteävä tie on asfaltoitu kevytliikenneväylä (jota on syytä juosta oikealla puolella turvallisuussyistä), samoin suoraan (lähinnä suoraan, vaikka tie ei ole aivan suora jatke reittitielle, jota pitkin risteykseen tullaan) jatkuva tie, jonka oikeassa reunassa on metallitolppa, jossa on tienviitta "Haltijapolku", joka osoittaa Pirkkolaan (lounaaseen), ja yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän merkki. Reitti kääntyy oikealle (länteen).

15) 120 m: Neljän tien risteys, jossa vasemmalle (kaakkoon) vievä tie on asfaltoitu ja oikealle (pohjoiseen) vievä tie hiekkatie. Kummallakin on sekä Moottoriajoneuvoilla ajo kielletty -merkki että "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Reitti jatkuu suoraan (länteen) asfaltoitua kevytliikenneväylää pitkin.

16) 60 m: Oja, joka kulkee reittitien ali. Ojassa on kaksi tierumpuputkea. Kääntöpaikka on ojan etäisemmän tierumpuputken päällä.

c) Kääntöpaikalta lähtöpaikalle

17) 60 m: Neljän tien risteys, jossa oikealle (kaakkoon) vievä tie on asfaltoitu ja vasemmalle (pohjoiseen) vievä tie hiekkatie. Kummallakin on sekä Moottoriajoneuvoilla ajo kielletty -merkki että "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Reitti jatkuu suoraan ­ (itään) asfaltoitua kevytliikenneväylää pitkin.

18) 120 m: Neljän tien risteys, jossa suoraan jatkuva tie ja oikealle kääntyvä tie ovat asfaltoituja. Oikealle kääntyvän tien oikeassa reunassa on metallitolppa, jossa tienviitta "Haltijapolku", joka osoittaa Pirkkolaan (lounaaseen), ja yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän merkki. Vasemmalle (koilliseen) kääntyvä tie on hiekkatie. Reitti kääntyy vasemmalle (koilliseen).

19) 460 m: Neljän tien risteys, jossa on asfaltoitu risteävä tie. Reitti jatkuu suoraan ­ (pohjoiseen) ja kulkee niityn vasenta eli länsireunaa.

20) 345 m: Y-risteys (neljän tien risteys tai kaksi peräkkäistä Y-risteystä, joilla on  yhteinen pystypalkki), johon reitti tulee Y:n oikea sakaraa pitkin ja jossa reitti kääntyy oikealle (länteen). Ennen risteystä tulotien vasemmalla puolella on metallitolppa, jossa kaksi tienviittaa: "Pirkkola 1,7" ja "Pirkkola 1,7". Toinen osoittaa tulosuuntaan (reittitie), toinen osoittaa reittitien metsän suojassa kulkevan (ja vasemmalle kääntyvän) rinnakkaistien suuntaan. Rinnakkaistien oikeassa reunassa on "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti.

21) 25 m: Y-risteys, johon reitti tulee Y:n pystypalkkia pitkin. Reitti jatkuu vasemmalle eli Y:n vasenta vinopalkkia (luoteeseen). Reitti ohittaa puupenkin ja vihreän roskapöntön niiden oikealta puolelta. Oikealle vievän tien eli oikean pystypalkin vasemmassa reunassa on "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Y:n vinopalkkien yhtymäkohdassa olevassa metallitolpassa on kuusi tienviittaa: tulosuuntaan (lounaaseen) osoittava "Pirkkola", menosuuntaan (koilliseen) osoittavat "Paloheinä 1,7" ja "Pitkäkoski 2,7" ja oikealle (itään) osoittavat "Paloheinä 1,7", "Pitkäkoski 2,7" ja "Haltiapolku".

22) 260 m: Neljän tien risteys, reitti jatkuu suoraan ­ (koilliseen).

23) 225 m: Neljän tien risteys, reitti jatkuu suoraan ­ (koilliseen). Risteyksen vasemmalla puolella, sen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme ilman km-merkintää olevaa tienviittaa: tulosuuntaan (lounaaseen) osoittava "Pirkkola" ja menosuuntaan (koilliseen) osoittavat "Paloheinä" ja Pitkäkoski". 

24) 265 m: Vasemmalle (länteen) erkanee tie, reitti jatkuu suoraan ­ (pohjoiseen).

25) 150 m: T-risteys, johon reitti tulee T:n pystypalkkia. Reitti kääntyy oikealle (itään). T:n pysty- ja vaakapalkkien yhtymäkohdassa on metallitolppa, jossa on vihreä roskapönttö ja viisi tienviittaa: menosuuntaan (itään) osoittavat "Torpparinmäki 2" ja "Paloheinä", pohjoiseen osoittavat "Kannelmäki 2" ja "Malminkartano" sekä tulosuuntaan (etelään) osoittava "Pirkkola". Oikealla on harmaa "sähköpönttö". Maununnevan pientaloalueen asfaltoitu Vannetie, jolle vasemmalle menevä tie johtaa ja jolla oleva ajoeste on näkyvissä, on 20 m:n päässä reitistä.

 

26) 26 m: Neljän tien risteys, jossa reitti jatkuu suoraan (koilliseen). Risteävällä tiellä on kummallakin puolella "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti.

27) 100 m: Oikealle erkanee tie. Reitti kääntyy oikealle (itään). Suoraan (koilliseen) jatkuva tie nousee jyrkästi täyttömäelle. Reittitien oikealla puolella on 3–4 m syvä oja. Vasemmalla on jyrkästi nouseva, lehtipuuvaltaista sekametsää kasvava täyttömäki.

28) 250 m: Neljän tien risteys. Reitti jatkuu suoraan ­ (itään). Puisessa lyhtypylväässä aivan tien oikeassa reunassa, risteyksen lounaiskulmassa, on "Ei talvikunnossapitoa" -kyltti. Vasemmassa reunassa, risteyksen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme tienviittaa: tulosuunnasta katsottuna oikealle (etelään) osoittava "Pirkkola", vasemmalle (koilliseen) osoittava "Paloheinä" ja menosuuntaan (itään) osoittava "Pakila 0,5".

29) 65 m: Neljän tien risteys Reitti jatkuu suoraan ­ (itään). Tien vasemmalla puolella, lähimpänä jäähallia ja risteyksen koilliskulmassa, olevassa metallitolpassa on kolme ilman km-merkintää olevaa tienviittaa: menosuuntaan (koilliseen) osoittava "Paloheinä" ja oikealle (etelään) osoittavat "Pirkkola" ja "Laakso". Vasemmalla (pohjoispuolella) puolella näkyvät jäähallin länsisivu ja eteläpääty.

30) 210 m: Asfalttitie (Pakilantie) tulee vastaan. Reitti kääntyy vasemmalle (pohjoiseen) jalkakäytävää pitkin, heti vasemmalle on harmaa "pömpeli" oikealle jää ohitettava bussipysäkki. Juostaan 78 m kääntö-, lähtö ja maalipaikalle.